Kinh dịch
Quẻ 35 :::|:| Hỏa Địa Tấn (晉 jìn)

Quẻ 35 :::|:| Hỏa Địa Tấn (晉 jìn)

16/09/2015   1594 lượt xem
Quẻ 35 :::|:| Hỏa Địa Tấn (晉 jìn)
Quẻ 36 |:|::: Địa Hỏa Minh Di (明夷 míng yí)

Quẻ 36 |:|::: Địa Hỏa Minh Di (明夷 míng yí)

16/09/2015   1544 lượt xem
Quẻ 36 |:|::: Địa Hỏa Minh Di (明夷 míng yí)
Quẻ 33 ::|||| Thiên Sơn Độn (遯 dùn)

Quẻ 33 ::|||| Thiên Sơn Độn (遯 dùn)

16/09/2015   1586 lượt xem
Quẻ 33 ::|||| Thiên Sơn Độn (遯 dùn)
Quẻ 34 ||||:: Lôi Thiên Đại Tráng (大壯 dà zhuàng)

Quẻ 34 ||||:: Lôi Thiên Đại Tráng (大壯 dà zhuàng)

16/09/2015   1505 lượt xem
Quẻ 34 ||||:: Lôi Thiên Đại Tráng (大壯 dà zhuàng)
Quẻ 31 ::|||: Trạch Sơn Hàm (咸 xián)

Quẻ 31 ::|||: Trạch Sơn Hàm (咸 xián)

16/09/2015   1606 lượt xem
Quẻ 31 ::|||: Trạch Sơn Hàm (咸 xián)
Quẻ 32 :|||:: Lôi Phong Hằng (恆 héng)

Quẻ 32 :|||:: Lôi Phong Hằng (恆 héng)

16/09/2015   1577 lượt xem
Quẻ 32 :|||:: Lôi Phong Hằng (恆 héng)
Quẻ 30 |:||:| Thuần Ly (離 lí)

Quẻ 30 |:||:| Thuần Ly (離 lí)

16/09/2015   1638 lượt xem
Quẻ 30 |:||:| Thuần Ly (離 lí)
Quẻ 29 :|::|: Thuần Khảm (坎 kǎn)

Quẻ 29 :|::|: Thuần Khảm (坎 kǎn)

16/09/2015   1579 lượt xem
Quẻ 29 :|::|: Thuần Khảm (坎 kǎn)
Quẻ 28 :||||: Trạch Phong Đại Quá (大過 dà guò)

Quẻ 28 :||||: Trạch Phong Đại Quá (大過 dà guò)

16/09/2015   1559 lượt xem
Quẻ 28 :||||: Trạch Phong Đại Quá (大過 dà guò)
Quẻ 27 |::::| Sơn Lôi Di (頤 yí)

Quẻ 27 |::::| Sơn Lôi Di (頤 yí)

16/09/2015   1618 lượt xem
Quẻ 27 |::::| Sơn Lôi Di (頤 yí)
Quẻ 25 |||::|  thiên lôi vô vọng  (大畜 dà chù)

Quẻ 25 |||::| thiên lôi vô vọng (大畜 dà chù)

16/09/2015   1547 lượt xem
Quẻ 25 |||::| thiên lôi vô vọng (大畜 dà chù)
Quẻ 26 |||::| Sơn Thiên Đại Súc (大畜 dà chù)

Quẻ 26 |||::| Sơn Thiên Đại Súc (大畜 dà chù)

16/09/2015   1580 lượt xem
Quẻ 26 |||::| Sơn Thiên Đại Súc (大畜 dà chù)
Quẻ 23 :::::| Sơn Địa Bác (剝 bō)

Quẻ 23 :::::| Sơn Địa Bác (剝 bō)

16/09/2015   1551 lượt xem
Quẻ 23 :::::| Sơn Địa Bác (剝 bō)
Quẻ 24 |::::: Địa Lôi Phục (復 fù)

Quẻ 24 |::::: Địa Lôi Phục (復 fù)

16/09/2015   1609 lượt xem
Quẻ 24 |::::: Địa Lôi Phục (復 fù)
Quẻ 22 |:|::| Sơn Hỏa Bí (賁 bì)

Quẻ 22 |:|::| Sơn Hỏa Bí (賁 bì)

16/09/2015   1531 lượt xem
Quẻ 22 |:|::| Sơn Hỏa Bí (賁 bì)
Quẻ 23 :::::| Sơn Địa Bác (剝 bō)

Quẻ 23 :::::| Sơn Địa Bác (剝 bō)

16/09/2015   1597 lượt xem
Quẻ 23 :::::| Sơn Địa Bác (剝 bō)
Quẻ 21 |::|:| Hỏa Lôi Phệ Hạp (噬嗑 shì kè)

Quẻ 21 |::|:| Hỏa Lôi Phệ Hạp (噬嗑 shì kè)

16/09/2015   1566 lượt xem
Quẻ 21 |::|:| Hỏa Lôi Phệ Hạp (噬嗑 shì kè)
Quẻ 19 ||:::: Địa Trạch Lâm (臨 lín)

Quẻ 19 ||:::: Địa Trạch Lâm (臨 lín)

16/09/2015   1608 lượt xem
Quẻ 19 ||:::: Địa Trạch Lâm (臨 lín)
Quẻ 20 ::::|| Phong Địa Quan (觀 guān)

Quẻ 20 ::::|| Phong Địa Quan (觀 guān)

16/09/2015   1583 lượt xem
Quẻ 20 ::::|| Phong Địa Quan (觀 guān)
Quẻ 18 :||::| Sơn Phong Cổ (蠱 gǔ)

Quẻ 18 :||::| Sơn Phong Cổ (蠱 gǔ)

16/09/2015   1661 lượt xem
Quẻ 18 :||::| Sơn Phong Cổ (蠱 gǔ)
1 2 3