Bài viết

Chuyển nhượng đất liệu có phải nộp lại tiền sử dụng đất đã được giảm?

Ông Nguyễn Tiến Sớm (Hải Phòng) là thương binh hạng 2. Ông được cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất vào năm 2015 và được giảm 80% tiền sử dụng đất. Nay, ông muốn chuyển nhượng lại mảnh đất này. Ông có phải nộp lại số tiền sử dụng đất đã được giảm không?

tiền sử dụng đất
Chuyển nhượng đất liệu có phải nộp lại tiền sử dụng đất đã được giảm?

Trả lời ông Sớm, Cục Thuế TP. Hải Phòng có ý kiến như sau:

Căn cứ vào Khoản 1, Điều 1 Pháp lệnh số 04/2012/UBTVQH13 ngày 16/7/2012 sửa đổi Khoản 1, Điều 2 Pháp lệnh số 26/2005/PL-UBTVQH11 ngày 29/6/2005 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội, người có công với cách mạng gồm thương binh, người hưởng chính sách như thương binh và Bệnh binh.

Theo Khoản 1, Điều 110 Luật Đất đai số 45/2013/QH13 ngày 29/11/2013, trường hợp sử dụng đất để thực hiện chính sách nhà ở, đất ở với người có công với cách mạng, hộ gia đình nghèo được áp dụng việc miễn, giảm tiền sử dụng đất, tiền thuê đất.

Nghị định số 45/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 của Chính phủ về thu tiền sử dụng đất quy định, tại Điều 2, đối tượng thu tiền sử dụng đất là Hộ gia đình, cá nhân được Nhà nước giao đất ở...

Điều 12. Giảm tiền sử dụng đất

...2. Giảm tiền sử dụng đất với đất ở trong hạn mức giao đất ở (gồm giao đất, chuyển mục đích sử dụng đất, cấp Giấy chứng nhận cho người đang sử dụng đất) với người có công với cách mạng thuộc diện được giảm tiền sử dụng đất theo quy định của pháp luật về người có công...

Điều 11. Miễn tiền sử dụng đất

Miễn tiền sử dụng đất trong những trường hợp:

1. Miễn tiền sử dụng đất trong hạn mức giao đất ở khi sử dụng đất để thực hiện chính sách nhà ở, đất ở đối với người có công với cách mạng thuộc đối tượng được miễn tiền sử dụng đất theo quy định của pháp luật về người có công;...

Từ các quy định trên, nếu ông Nguyễn Tiến Sớm là thương binh hạng 2 đã được miễn, giảm tiền sử dụng đất đối với người có công với diện tích đất được giao trong hạn mức theo quy định của Luật Đất đai thì khi chuyển nhượng lại quyền sử dụng đất, ông không phải nộp lại số tiền sử dụng đất đã được miễn, giảm theo quy định trước thời điểm chuyển nhượng.

(Theo Chính phủ)